วิทยากรอบรมเรื่อง การใช้ AI เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

ขอขอบคุณสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ที่ ให้เกียรติเชิญเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง “การใช้ AI เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21” ในการให้ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมมอบรางวัล และเป็นโอกาสได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์หลายท่าน แล้วพบกันใหม่ครับ Chartwut Thanajiranthorn Chalat Rangsimatewan 😊👨‍💻🤖📊💡