develop curriculum

พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ขอขอบคุณคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเชิญเป็น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ในการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขัน และพึ่งพาตนเองได้ 📚👨‍🏫💡