SUPER AI ENGINEER 2021

          SUPER AI ENGINEER 2021 Certificate โครงการด้านปัญญาประดิษฐ์ที่ตัวแทน บริษัท โนเวลบิซ จำกัด ได้เข้าร่วมตั้งแต่เริ่มสมัครเข้าโครงการ Super AI Engineer Season 2 วันที่ 15 กันยายน 2564 จากจำนวนผู้สมัครทั้งหมดกว่า 5,000 คน ผ่านเข้ามาทำกิจกรรมอบรม Online และ Onsiteใน Level 2 ประมาณ 130 คน ได้รับโจทย์ Hackaton ด้านปัญญาประดิษฐ์ทั้ง การประมวลผลรูปภาพ (Image Processing), การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing), การประมวลผลข้อมูล (Data Science), อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและหุ่นยนต์ (IoT & Robotics) และการประมวลผลสัญญาณ (Signal Processing) สอบวัดผล Level 2 และปฏิบัติงานจริงใน Level 3 พัฒนาทักษะด้านต่างๆสำเร็จตามตั้งเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทุกท่าน ผู้ผ่านการอบรม SUPER AI ENGINEER Season 2 ทุกท่านพร้อมนำความรู้ความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์เป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป

          โครงการ SUPER AI ENGINEER มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยเฉพาะในการพัฒนาความรู้ สร้างบุคลากรทางด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ซึ่งดำเนินการต่อจากโครงการปีที่ 1 ปี 2563 (Season 1) ซึ่งทางสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากเครือข่ายสมาชิกสมาคม องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชนไม่น้อยกว่า 40 แห่งเพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านปัญญาประดิฐ์อย่างต่อเนื่อง

          อนึ่งกิจกรรมในปีนี้ ทางโครงการได้เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่เดือน ก.ย. 64 โดยมีผู้สนใจทั่วไป จากทั่วประเทศ อายุตั้งแต่ 15 – 55 ปี ทั้งนักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดสาขาวิชาชีพ ให้ความสนในสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนกว่า 5,700 คน และได้เข้าร่วมกิจกรรมใน Level 1 ด้วยการอบรม AI ระดับพื้นฐาน (Fudamental) ผ่านระบบออนไล์ MOOC AIAT และรับสิทธิ์การทดสอบวัดระดับความรู้พื้นฐาน ให้เข้าสู่การอบรมในระดับกลาง (Intermediat Level) ซึ่งมีผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมใน Level 2 จำนวน 500 คน ซึ่งจะเพิ่มความเข้มข้นในการฝึกทักษะความรู้การวางแผน การออกแบบ การวิเคราะห์ ทั้งทางด้าน AI Technology, Image Processing, Signal Processing, Data Science/ Data Analytics, Internet of Things ฯลฯ รวมถึงกิจกรรม AI Workshop ในการฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาด้าน AI จากโจทย์จริงขององค์กรภาคธุรกิจ และการนำเสนอผลงาน (Pitching) โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ. – 1 เม.ย. 65 หลังจากนั้นจะเป็นการสอบประเมินความรู้ ความสามารถ เพื่อเข้าสู่ Levle 3 ในการนำความรู้ความสามารถด้าน AI ไปประยุกต์ใช้งาน ลงสนามเรียนรู้การทำงานจริง ร่วมฝึกงานภายในองค์กร/ สถานประกอบการ และนำเสนอผลงานผลงานในรอบสุดท้าย เพื่อประกาศผลและมอบรางวัลสุดยอดวิศวกรปัญญาประดิษฐ์ ภายในเดือนส.ค. 65

 

ติดตามข่าวสาร Super AI Engineer ได้ที่ https://superai.aiat.or.th

ทีมงานพร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + = 13

Post comment